ترکیه: صادرات کشور در ماه ژوئیه با رشد 13.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 18.6 میلیارد دلار رسید

12مرداد1401
0 نظر
ترکیه: صادرات کشور در ماه ژوئیه با رشد 13.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 18.6 میلیارد دلار رسید

ترکیه: صادرات کشور در ماه ژوئیه با رشد 13.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 18.6 میلیارد دلار رسید

ترکیه: صادرات کشور در ماه ژوئیه با رشد 13.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 18.6 میلیارد دلار رسید

وزیر بازرگانی ترکیه: صادرات کشور در ماه ژوئیه با رشد 13.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 18.6 میلیارد دلار رسید. این بیشترین میزان صادرات تاریخ کشور طی ماه ژوئیه است.

پیام بگذارید